Ṭ·G

Ṭ·G

Llegar al máximo. 2. Ser superior.

(Kb) ṭaġ [tagʲ], aor.; yəttaġa, yəttaġ, intens. || vb. n.

Hecho de llegar al máximo. 2. Hecho de ser superior.

(Kb) aṭaġi [a’tagʲi] || n. vb. m. sing.

____________

DHEAI, s. v. Ataya.