Z·W

Z·W > H·W > H·H Cf. [Gh·B·Gh·B], [H·W]

Ladrar, aullar.

(Y) izəw, əzəw; (WE) əzu; (H) uhu, aor.; shewhew, caus.; (Mb) hhəwhəw; (Taš) shuw; (Senh) shiuhu; (WE) səh[həw]wət; (Ghad) huhu; (Gh) tuhu || vb. n.

Cf. (ár.) εawa, vb. n. ‘aullar’.

____________

DHEAI, s. v. hagua; haguayan.

Anuncio publicitario