Y·W·N

Y·W·N < (Y)·W·(H)-n/t — Cf. [Y·N]

Uno, una.

*yīwăhăn, f. yīwăhăt || n. n.

*yīwan, yīwān, f. yīwăt, yīwāt || n. n. card.

*yīyăn, yīyān, f. yīwăt, yīyāt || n. n.

Uno, un. 2. p. ext. Solo, único.

(ASp) yiwən > yiwän > yiyän > iyän, f. yiwət, iyät; (Kb) yiwən, yun, f. yiwət, yut; (Senh) iwən, yiwən, f. iwət, yiwət; (R) iğ, iğğən, f. išt, ištən; (Sw) əgən, igən, f. əgət, igət; (Mb, Teg) iggən, f. iggət; (Fg) iğən, f. yišt, yišš; (Taš) yan, f. yat; (Mc) yun, f. yut; (Ghad) yun, yôn, f. yut, yôt; (Nef) uğun, f. uğut; (H) yən, iyən, f. yət, iyət; (WE, Y) əyyăn, iyăn, f. əyyăt, iyăt; (D, WW, N) iyən, f. iyət; (Awj) iwîn, iwân, m. sing.; (Sns) ijən, iğ, f. tiišt, yîšts, išts; (Zen) iwn, yun, neyun, f. čuwäd || n. n. card.

Cf. [W·Ḥ·D] (ár.) wâḥid, n. n. ‘uno’.

Cf. [W·Y] (eg.) wɛ, f. wɛ-t, n. n. ‘uno’.

Cf. [W·Y] (eg.) wɛy, vb. n. ‘estar solo, ser único’.

Once.

(ASp) yan d məraw, f. yan d mərawət; (Taš) yän də-mərau, f. yät tə-mərau; (H) məraw d-iyən, f. mərawət d-iyət; (Zen) *mereg əð-yiwn > mereg əğ-ğiwn, m. || n. n. card.

____________

DHEAI, s. v. ben; ian; uait.