W·R·F·N

W·R·F·N

Ser o estar vivo, inquieto (animal).

(WE) wərəffən || vb. n.

Hecho de ser o estar vivo, inquieto (animal).

(WE) awərəffən (ə), pl. iwərəffinăn || n. vb. m.

Animal vivo, inquieto (animal).

(WE) awărăffan (ă), pl. iwărăffanăn || adj. vb. m.

____________

DHEAI, s. v. güerfana.