N·Gh

Gh

A o para nosotros.

(H) ânəɣ (hânəɣ); (Mc) -ax, -anx; (R) -(a)nəɣ ; (Mb) -(y)-anəɣ; (Kb) (a)ɣ, (y)anəɣ (y)anaɣ || pron. af. rég. ind. (dat.) 1ª pers. com. pl.

A o para nosotros.

(WE) anăɣ, m.; danăɣ, f.; (Y) ană, m.; dan(ə), f.; (WE, Y) ana, m. || pron. af. rég. ind. (dat.) 1ª pers. pl.

____________

DHEAI, s. v. anx.