M·Ṭ

M·Ṭ < M·Ḍ + D·Ḍ (Taïfi 1991: VII)

Mujer.

(Mc) tameṭṭuṭṭ (tə), sing. sin pl.; (Teg) taməṭṭut (tə), pl. tisədnan; (Mb) taməṭṭut (tə), pl. timəṭṭat (tə); (H, D, N) tamăṭṭ; (H) tamoḍt, pl. tiḍiḍin (Masqueray 1893: 124); (Y) tamṭəṭ (tă), pl. čăoen; (WE, WW) tamṭut (Foucauld y Calassanti-Motylinski (1922) 1984: 229) || s. f.

Cf. (WE) tanṭuṭ (tə), pl. šioen (tə) || s. f. (Prasse et al. 2003: 631).

____________

DHEAI, s. v. chamato.