Gh

Gh < H·Gh·H > X

Leche. 2. Savia blanquecina (de las plantas).

(AŠ, Ntf) aghghu (u), pl. aghghutn (u); (Sw, Izy, R) aɣi (u), pl. aghitn; (Awj) aghev [aʁəβ] || s. m.

Leche agria.

(Taš) ághu (u); (Nef) aghi || s. m. sing.

Suero.

(Ntf) agho || s. m. sing.

Suero de la mantequilla. 2. Suero.

(Kb) ighi (yi), pl. p. us. ighiten || s. m. sing.

____________

DHEAI, s. v. aho; ahof; hu(à).