G·N·D

G·N·D — Cf. [G·N]

Ser feo, malo. 2. Ser maltratado, torturado.

(Y) gănăd, aor.; gənəd, perf. || vb. n.

Fealdad. 2. Maltrato, tortura.

(Y) əggənəd, pl. əggənədăn || n. vb. m.

Fealdad. 2. Maltrato, tortura.

(Y) agănad (ă), pl. igănadăn || n. vb. m.

Mala acción, mal (material o moral).

(Y) egănăd (ə), pl. igănădăn || n. vb. m.

¡Desgracia, mala suerte!

(H) əğğannid || excl.

_____________

DHEAI, s. v. gand.